Амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан амьдрах чад цэсний мэдээллүүд