байгууллагын өмч хөрөнгөтөй холбоотой шийдвэр цэсний мэдээллүүд