хөрөнгө болон концессийн зүйлийн зарлага цэсний мэдээллүүд