төохэ-ийн их хэмжээний хэлцлийн талаарх мэдээ цэсний мэдээллүүд