5 сая төгрөгнөөс дээш мөнгөн гүйлгээ цэсний мэдээллүүд